ศัพท์ประกันภัยเบื้องต้นที่ต้องรู้

กรมธรรม์
เอกสารที่แสดงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆของสัญญาประกันภัย ในกรมธรรม์จะประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมายอันเป็นเงื่อนไข และ ข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย
คู่สัญญา ที่ตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ ชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์

ผู้เอาประกันภัย
คู่สัญญาที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้น ผู้รับประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งใช้ให้กับผู้รับประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญา ต่างตอบแทน ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

ทุนเอาประกันภัย หรือ จำนวนเงินที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

ผู้รับประโยชน์
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิ์เข้ามารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น ตามข้อตกลงของผู้เอาประกันภัย กับ ผู้รับประกันภัย ดังนั้น เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัย ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอีกต่อไป ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้

ค่าเสียหายส่วนแรก

" ต่อประกัน นึกถึงเรา " ศูนย์รวมประกันภัย.com โดย Planet Insure Since1982 จวบจนถึงปัจจุบัน เราทำงานด้านประกันภัยมายาวกว่า 40 ปี มีบริษัทประกันภัยที่หน้าเชื่อถือ มั่นคง ให้คุณเลือกกว่า 30 บริษัท พร้อมนำเสนอกรมธรรม์ที่คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ติดต่อได้โดยตรงทาง LINE/ @Planetinsure
Visitors: 83,398